Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Conservació preventiva i restauració

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Laboratoris tècnics Conservació preventiva i restauració

Amb la finalitat de vetllar per la integritat dels seus fons a curt, mig i llarg termini, el Museu disposa d’un Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració (LCPR). Funciona des del 2009 i actualment té dues seus, una al Castell dels Tres Dragons (Parc de la Ciutadella) i una altra al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Parc del Fòrum).

L’equip del LCPR presta servei a totes les col·leccions del Museu -zoològiques, geològiques i botàniques- que numèricament superen els tres milions d’exemplars. Aquestes es troben exposades o emmagatzemades, distribuïdes entre els diferents edificis: Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Parc del Fòrum), Castell dels Tres Dragons i Centre Martorell d’Exposicions (Parc de la Ciutadella) i Institut Botànic de Barcelona (Parc de Montjuïc).

L’ICOM (The International Council of Museums), considera la conservació com una de les obligacions deontològiques essencials de la professió museística, que ha d’assegurar la transmissió de les col·leccions a les generacions futures en el millor estat possible. En aquesta línia, l’ICOM precisa que cal atendre especialment la conservació preventiva, incloent-hi “la protecció del medi ambient apropiada contra les causes conegudes de deteriorament, naturals o artificials, de les col·leccions dels museus”.

El LCPR porta a terme les accions de conservació preventiva i curativa adients per a mantenir la integritat de les col·leccions del Museu.

En termes generals, la conservació preventiva és la disciplina que actua de forma contínua i integral sobre les col·leccions, per tal d’evitar que pateixin danys i per alentir el seus procesoss naturals d’envelliment. La pràctica de la conservació preventiva implica accions com  el control de les variables ambientals a les que estan sotmesos els exemplars o la implantació d’estratègies per evitar plagues.

La restauració, també anomenada conservació curativa, és la disciplina que s’encarrega de pal·liar els danys o alteracions dels exemplars quan afecten la seva integritat o impedeixen, dificulten o alteren la seva lectura. Al LCPR s’intervenen els exemplars malmesos que ho requereixen mitjançant tractaments de neteja, consolidació i reintegració, per tal d’adequar-los per a la seva exhibició pública o el seu estudi. Tots els processos de restauració es porten a terme respectant els valors originals dels exemplars: científics, històrics, estètics…

L’estudi de cóm i per què es degraden els materials constitutius de les col·leccions és un altre dels reptes i els objectius del LCPR. Els resultats d’aquesta recerca són molt útils per a desenvolupar nous procediments de conservació, evitar degradacions futures o tractar els danys produïts al llarg del temps.

Memòria LCPR 2020 (PDF 1 Mb)

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions
 • Serveis
 • Recursos

TXT

Equip del Museu

Personal extern

 • Marta Pérez Azcárate, conservadora-restauradora , GROP, S.L.
 • Olga Muñoz Blasco, conservadora-restauradora , GROP, S.L.

Per tal d’assolir els objectius esmentats, el LCPR porta a terme tota una sèrie de tasques de conservació preventiva i de restauració sobre els fons del Museu, que es  resumeixen en aquestes línies de treball:

 • Seguiment i control de les condicions ambientals (humitat relativa, temperatura i il·luminació).
 • Elaboració i seguiment del pla d’IPM.
 • Embalatges permanents.
 • Adequació d’espais i mobiliari.
 • Gestió de préstecs (embalatges temporals, condition reports, correus).
 • Exposicions temporals.
 • Manteniment de les reserves i les exposicions permanents.
 • Restauracions
 • Elaboració de rèpliques i models.
 • Recerca aplicada.

Aquestes línies de treball s’han materialitzat en diferents projectes, dels quals destaquem els següents: Projectes_LCPR

Els codis ètics i deontològics que el LCPR subscriu, fomenten la difusió dels resultats de les intervencions i de la recerca, per tal d’enriquir i fer avançar la disciplina de la conservació-restauració. Des del seu origen al 2009, els professionals que han format part o han col·laborat amb l’equip del LCPR, han contribuït a aquesta fita amb la publicació dels següents treballs especialitzats:

Publicacions:

A banda de les tasques habituals, el LCPR atén les peticions puntuals dels conservadors del Museu, prioritzant les intervencions més urgents, en base al grau de deteriorament dels exemplars afectats. Totes les intervencions són consensuades amb el/la conservador/ responsable de cada col·lecció i són supervisades per la cap de col·leccions.

El LCPR també atén consultes d’altres museus o entitats públiques que custodien patrimoni de ciències naturals o bé que conserven peces compostes per materials d’origen animal, vegetal, mineral, petri.. S’atenen també sol·licituds d’informació sobre embalatge, transport i magatzematge de col·leccions de ciències naturals, i sobre materials i instrumental de conservació i restauració.

A més, s’acullen alumnes en formació d’estudis oficials en conservació i restauració que s’imparteixen a l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBBC) i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB). Algunes activitats educatives i visites concertades , són guiades per conservadores-restauradores del laboratori quan la temàtica és la conservació i restauració de patrimoni.

MANUALS I GUIES DE CONSERVACIÓ

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

– Ètica i deontologia de la conservació-restauració:

– Fonaments de Conservació-restauració

– Conservació-restauració de col·leccions de ciències naturals: