Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Notes legals

Home Notes legals Notes legals

 • Condicions d’ús del lloc web

  1. Identificació

  Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (en endavant el Museu), amb CIF Q0801897J i domicili a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5 de Barcelona (CP 08019), telèfon 932 56 60 02 i adreça electrònica museuciencies@bcn.cat.

  2. En general

  Pel fet d’accedir a aquest lloc web i explorar-ne el contingut, l’usuari accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
  Llevat que contravingui la legislació aplicable, el Museu es reserva el dret d’alterar i actualitzar la informació continguda en aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ, i de canviar-ne la configuració, la presentació i les condicions d’ús. L’usuari queda automàticament obligat per aquestes condicions d’ús a partir del moment que accedeix al lloc i ha d’estar al corrent dels canvis que s’hi produeixin.
  L’ usuari accepta  la seva responsabilitat respecte a la manera d’utilitzar el lloc web, tant els seus continguts com els serveis que ofereix. L’usuari també és responsable davant del Museu i/o altres parts de qualsevol dany que hi causi si no respecta aquestes Condicions d’ús.

  3. Informació sobre les dades

  La informació proporcionada pel web prové de l’activitat dels diversos departaments que conformen el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

  Propietat intel·lectual

  El lloc web i els seus continguts, inclosos els textos, imatges, dissenys o gràfics (els continguts), es publiquen principalment amb la finalitat d’informar de les activitats i serveis propis del Museu. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns dels continguts, drets que corresponen o bé al Museu o a terceres persones que n’han autoritzat la difusió per aquest mitjà.

  De forma general i llevat que s’indiqui el contrari expressament en casos singulars, els continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es facin constar la procedència i la resta de referències identificatives que els identifiquen o descriuen. Els usos queden autoritzats per qualsevol finalitat excepte les de caràcter comercial o lucratiu. Per a la utilització per aquest darrer ús fa falta autorització expressa i per escrit del Museu. El Museu anima a utilitzar els continguts per a finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

  Els logotips i els altres dissenys o signes distintius del Museu només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Museu, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que tenen el suport explícit, la col·laboració o la participació del Museu.

  No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Museu.

  El Museu no es pot fer responsable de la informació a la que s’accedeixi des d’enllaços a webs d’altres persones o institucions.

  4. Accés al lloc web

  El Museu no és responsable davant de l’usuari dels danys provocats per l’ús d’aquest lloc web ni per cap acció que se’n derivi a partir de la informació proporcionada.
  El Museu no és responsable de cap fallada de seguretat o desconnexió que es pugui esdevenir, ni de cap dany que es pugui produir al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) o en qualsevol carpeta o document emmagatzemat originat per la presència de virus al dispositiu de l’usuari. El Museu tampoc no és responsable de cap mal funcionament del navegador o de l’ús d’una versió no actualitzada d‘aquest.

  5. Responsabilitat derivada dels enllaços web

  El Museu no revisa els llocs web externs  enllaçats a Museuciencies , que són mantinguts per terceres parts que es troben fora del control del Museu, el qual tampoc en recomana o n’aprova els continguts. El Museu nega de forma expressa cap responsabilitat per qualsevol dany sofert per l’usuari derivat de la informació trobada en aquests llocs web.

  6. Llicències i drets de reproducció

  Si no s’indica el contrari els continguts del lloc web Museuciencies es publiquen sota una llicència
  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

  Aquesta llicència permet:

  • Copiar i redistribuir els continguts en qualsevol mitjà i format.
  • Modificar, combinar i construir nous continguts a partir del material llicenciat, amb la condició de:
   • Citar la procedència de forma clara i apropiada i indicar si s’han aplicat modificacions en les dades.
   • Redistribuir les dades amb una llicència equivalent a la referida aquí, sense restriccions addicionals.
 • Política de protecció de dades

  Aquesta és la política de protecció de dades del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fa referència a les dades que tracta en compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (d’ara endavant, el Museu), CIF Q0801897J,  domicili a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019), tel. 932566002, museuciencies@bcn.cat, https://museuciencies.cat .

  Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

  El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Museu, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019), tel. 932566002 o l’adreça electrònica dpd_CMCNB@bcn.cat .

  Amb quina finalitat tractem les dades?

  Al Museu tractem les dades personals per a les següents finalitats:

  • Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament.
  • Serveis del Museu. Registre de les persones que adquireixen o reserven entrades per visitar les sales del museu, assisteixen a actes o activitats organitzats pel Museu . En el procés de registre es demanen les dades imprescindibles com les identificatives o bancàries (en cas de que s’hagi de gestionar un cobrament).
  • Activitats. En l’organització d’activitats culturals i formatives rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa en l’activitat.
  • Informació dels nostres serveis. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte per comunicar informació sobre activitats, actes o esdeveniments.
  • Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.
  • Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

  Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

  Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

  • En compliment d’una relació contractual, cas de les relacions amb els nostres proveïdors i amb les persones que adquireixen entrades o contracten altres serveis del Museu.
  • En compliment d’obligacions legals, per exemple les comunicacions de dades a l’administració tributària,  establerta en normes fiscals i reguladores de les relacions comercials.
  • En base al consentiment fem enviaments d’informació dels serveis, activitats, actes o esdeveniments que programem.
  • En compliment de missió d’interès públic enregistrem imatges amb les càmeres de videovigilància, per preservar el patrimoni que custodiem.

  A qui es comuniquen les dades?

  Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

  Quant de temps conservem les dades?

  El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de Nom responsable  i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

  En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

  En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

  En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

  Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

  La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

  Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

  Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

  • A saber si es tracten. Qualsevol persona té dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
  • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.
  • A accedir-hi. Dret que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
  • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
  • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
  • Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa davant reclamacions.
  • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina.
  • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici.

  Com es poden exercir o defensar els drets?

  Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita al Museu a l’adreça postal Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019) o bé enviant un correu electrònic a museuciencies@bcn.cat, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

  Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.apd.cat.

  En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd_CMCNB@bcn.cat .

   

  Document: Registre d’activitats de tractament del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 • Política de cookies

  POLÍTICA DE GALETES O COOKIES

  Què són les galetes?

  Una galeta és un fitxer que inclou petita quantitat de dades que es descarreguen i instal·len en un dispositiu durant la navegació per una pàgina web. En vistes posteriors de la pàgina web, les galetes són reconegudes pel lloc web original, o per altres llocs web que hi estiguin vinculats. Les galetes o cookies són útils perquè permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre el nombre de visitants, els dispositius i els hàbits de navegació dels usuaris; depenent de la informació continguda a les galetes i la forma en què s’utilitzi el dispositiu, les galetes també poden servir per reconèixer els usuaris. Es pot trobar més informació sobre les galetes a www.allaboutcookies.org.

  Quin tipus de galetes utilitza aquest lloc web?

  El lloc web http://www.museuciencies.cat  utilitza els tipus de galetes següents:

  1. Segons la durada

  • Galetes de sessió: només existeixen durant la sessió que l’usuari obre en visitar la pàgina web. Desapareixen del dispositiu quan l’usuari tanca el navegador o apaga el dispositiu. Si l’usuari ha optat per identificar-se utilitzant altres mecanismes habilitats, s’utilitzen galetes de sessió que contenen  informació encriptada per diferenciar-los d’altres usuaris.
  • Galetes persistents: queden emmagatzemades al dispositiu de l’usuari després de tancar el navegador o apagar el dispositiu. S’activen cada vegada que l’usuari visita el lloc web que va crear la galeta en particular. En visitar el lloc web, un identificador únic és assignat a l’usuari, que s’associa a una galeta persistent que es descarrega al seu navegador.

  2. Segons l’entitat que instal·la les galetes:

  • Galetes pròpies: la informació obtinguda a través d’aquestes galetes és administrada per museuciencies.cat per tal de prestar el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Galetes de tercers: la informació obtinguda a través d’aquestes galetes pertany a Google, Inc, twitter, instagram, i facebook.

  3. En funció de la finalitat per a la qual s’instal·len

  • Galetes tècniques: permeten a l’usuari navegar i utilitzar les diferents opcions i serveis oferts al lloc web, com ara control del trànsit i comunicació de dades, identificació de sessió, sol·licituds d’informació, visualització de vídeos, ús d’elements de seguretat durant la navegació o emmagatzematge, divulgació o ús compartit de contingut.
  • Galetes analítiques: registren el nombre de visitants, mesurenr i analitzen estadísticament l’activitat dels usuaris, i creen perfils de navegació que permeten introduir millores all lloc web.

  Breu descripció de les galetes utilitzades al lloc web i els seus efectes:

  Segons allò que es notifica a l’encapçalament de la pàgina principal, se suposa que l’usuari accepta la instal·lació i la utilització de les galetes que s’esmenten en aquesta secció si continua la navegació pel lloc web. Si l’usuari es nega a instal·lar les galetes o si té desactivada la configuració d’acceptar-les o consentir-les, la navegació per diferents seccions del lloc web pot ser limitada. No obstant això, la falta d’instal·lació de qualsevol galeta no impedeix en cap cas l’exercici dels drets reconeguts legalment.

  Com desactivar o eliminar les galetes?

  L’usuari pot acceptar la instal·lació o desactivació d’aquestes galetes, així com bloquejar –les o eliminar-les en qualsevol moment, utilitzant la configuració del navegador:

  Actualització de la política de galetes

  El Museu de Ciències Naturals es reserva el dret de modificar aquesta Política de galetes per tal de complir els requisits legals vigents o per adaptar-la al tipus de galetes utilitzades en aquest lloc web i sol·licitar el consentiment informat dels usuaris quan la llei ho requereixi.