Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Què oferim?

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Què oferim?

El fons de col·leccions és obert i accessible a la comunitat científica. Els investigadors poden fer consultes presencials dels exemplars de col·leccions, i poden demanar en préstec exemplars amb motiu de recerca. Els departaments de col·leccions també deixen en préstec exemplars per a exposicions temporals d’altres museus o centres culturals.

El Museu té varis laboratoris com el de preparació zoològica, el de conservació preventiva i restauraciói  el de làmina prima. Aquests laboratoris donen principalment servei als departaments del Museu, bé sigui preparant col·leccions, efectuant la conservació preventiva d’exemplars als magatzems i a les exposicions, restaurant material per a exposar, etc. Els laboratoris ofereixen assessorament a altres museus de ciències naturals d’arreu, i a altres museus d’humanitats que tenen materials de ciències naturals. S’atenen també consultes d’escoles i facultats on s’imparteix la conservació-restauració de patrimoni, i facultats on s’imparteixen formacions de ciències naturals.