Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Paleobiodiversitat i Paleoambients marins

Àrea Científica Línies de recerca Paleobiodiversitat i Paleoambients marins

El registre fòssil constitueix una font d’informació no renovable d’incalculable valor que es manifesta com una finestra a la història del planeta i a l’evolució de la vida. Tant els canvis ambientals globals com els locals, deixen la seva empremta al registre geològic.

Els ecosistemes marins són molt sensibles davant d’aquests canvis. Per tant, l’estudi de la diversitat d’espècies marines és clau per entendre l’impacte dels canvis a la biosfera. Observar els patrons d’extinció i de diversificació dels organismes al llarg dels temps geològics és, en sí mateix, un coneixement essencial que ens ajuda a calibrar les conseqüències de futures alteracions ambientals al planeta, bé siguin d’escala local o global.

Aquesta línia de recerca estable del Departament de Paleontologia del Museu s’ocupa de caracteritzar la diversitat d’espècies marines fòssils, especialment de protistes i d’invertebrats, així com la seva distribució en el temps (biostratigrafia) i l’espai (paleobiogeografia) i la seva aplicació en estudis paleoecològics. L’àmbit d’actuació es centra en els fòssils d’aquests grups biòtics acumulats en les roques sedimentàries dipositades al mar de Tetis –antic oceà del qual la Mediterrània actual n’és un del seus vestigis– i la relació d’aquest amb altres dominis marins circumdants.

Aquesta línia de recerca s’ocupa d’estudiar, principalment, els macroforaminífers