Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Preparació geològica

Àrea Científica Serveis cientifico-tècnics Laboratoris tècnics Preparació geològica

El Laboratori de Preparació Geològica i Paleontològica (LPGiP) és una infraestructura bàsica cientificotècnica del Museu que funciona com a suport a l’activitat de conservació de les col·leccions i la investigació associada a elles. Paral·lelament, l’escassetat de laboratoris amb la infraestructura suficient per absorbir la preparació de materials geològics i per estudiar noves tècniques de preparació a un alt nivell fa que el LPGiP sigui clau en termes de servei tant intern com extern.

This slideshow requires JavaScript.

Procés de preparació d’una làmina prima d’una roca

L’LPGiP ofereix una ampli ventall de serveis dintre de les preparacions geològiques i paleontològiques.

L’elaboració de les diferents preparacions es realitza seguint protocols ja establerts, els quals estan en constant revisió i actualització per adaptar-los a l’aparició de noves necessitats i materials.

Contacte

 • Correu electrònic: lpgip.mcnb@bcn.cat
 • Telefon: 932562187
 • Adreça: Laboratori de Preparació de Geologia-Paleontologia, Passeig Picasso s/n, 08003, Barcelona
 • Equip
 • Projectes
 • Serveis
 • Recursos

Equip del Museu

Personal extern

 • Gerard Lucena, Tècnic preparador

Col·laboradors

Investigació i desenvolupament

 • Alejandro Gallardo: Micropaleontologia , Universitat de Barcelona

El LPGiP porta a terme tota una sèrie de tasques que es resumeixen en aquestes línies de treball:

 • Avaluació de la qualitat de les làmines i de la resta de serveis .
 • Elaboració de protocols de treball i la seva estandardització. Seguiment i actualització dels protocols ja establerts.
 • Seguiment i estudi del comportament dels materials aplicats a les preparacions, com per exemple l’estudi del comportament de resines consolidants al llarg del temps.
 • Formació i difusió de les metodologies estandarditzades de preparació geològica dirigida a altres museus, estudiants, centres de recerca i PIMES .
 • Creació de material per a les col·leccions pedagògiques de geologia i paleontologia del Museu.

Projectes:

Activitats i/o serveis que ofereix el laboratori:

 1. Elaboració de làmines primes per al seu estudi microscòpic: sense cobrir, cobertes i amb polit metal·logràfic.
 2. Tinció de carbonats, només polit metal·logràfic, treure recobriment (carboni, or…)
 3. Preparació de provetes metal·logràfiques.
 4. Realització de poliments manuals i automàtics afegint òxid d’Al, Ce o Cr i/o pasta de diamants.
 5. Inclusions amb resines de diferents tipus.
 6. Serrats de precisió.
 7. Trituració i tamisat de mostres.
 8. Cribratges en sec i per via humida.
 9. Preparació de frotis i peels d´acetat per l´estudi de nanofòssils calcaris, diatomees, silicoflagel·lats, etc.
 10. Fabricació de motlles i rèpliques.
 11. Formació i difusió de les metodologies estandarditzades de preparació geològica dirigida a altres museus, estudiants, centres de recerca i PIMES mitjançant la participació en cursos de formació.

Maquinària

L’equipament actual de l’LPGiP consisteix en maquinària de precisió com:

This slideshow requires JavaScript.

Maquinària del laboratori de preparació de geologia i paleontologia:

1) Serres manuals.
2) Polidora de doble platina.
3) Microabrasímetre.
4) Percutor pneumàtic.
5) Placa calefactora i Forn (Assecat de mostres).
6) Làmpada UV.
7) Lupa binocular.
8) Cubeta d´ultrasons (Neteja de mostres).
9) Serra de tall Discoplan-TS (Preparació de làmines primes).
10) Microscopi petrogràfic.
11) Polidora metal·logràfica.
12) Serra de baixa velocitat.
13) Bomba + cabina de buit.