Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Invertebrats no-Artròpodes

Àrea Científica Departaments científics Invertebrats no-Artròpodes

El Departament d’Invertebrats no-Artròpodes custodia col·leccions de 16 fílums zoològics (el fílum correspon a la primera divisió amb la qual es classifica el regne animal). No obstant això, els mol·luscs són el grup majoritari en les col·leccions del departament. Els mol·luscs són també un dels grups d’animals més diversificat.Una dada significativa: com a part del patrimoni fundacional del Museu hi havia la col·lecció de mol·luscs, de majoria tropical, reunida per Francesc Martorell y Peña.

La diversitat d’organismes conservats en aquest departament es tradueix també en una gran variabilitat d’orígens geogràfics i, el que és més important, d’hàbitats. És en aquest departament del Museu on es fan més visibles els animals que poblen els fons marins. No és casual que els mol·luscs, tan ben representats a les col·leccions, siguin un dels pocs fílums amb espècies que habiten medis aeris, marins i d’aigua dolça.

 • Equip
 • Projectes
 • Publicacions
 • Serveis
 • Recursos

Personal extern

 • Miguel Prieto, mol·luscs i col·leccions de zoologia general , Myrmex

Col·laboradors

Investigadors que recentment han fet donació de col•leccions i en tenen cura

 • Josep M. Gili: cnidaris
 • Pablo J. González: cnidaris
 • Teresa Madurell: briozous
 • Mikel Zabala: briozous

Suport científic i revisió de les col•leccions

 • Cristian Altaba: mol·luscs
 • Vicenç Bros: mol·luscs
 • Jordi Cadevall: mol·luscs
 • Carles Gili: mol·luscs
 • Cristina González: georeferenciació
 • Elisabeth Hernández: mol·luscs
 • Jordi Nebot: mol·luscs
 • Albert Orozco: mol·luscs

Projectes de gestió de la col·lecció

L’any 2010 es va aconseguir  completar l’inventari de les col·leccions i completar les bases de dades que descriuen les col·leccions del departament. La revisió i catalogació del fons segueix sent la prioritat i supera ja un 30% del total d’elements registrats. Actualment disposem d’eines de descripció de col·leccions que faciliten una òptima explotació de les mostres i de les informacions associades que conformen el fons de col·leccions. El ritme de documentació i d’informatització és intens per nodrir les fonts d’informació de col·leccions. En l’actualitat, la base de dades ja ha completat la documentació de tots els fílums representats al departament, excepció feta dels mol·luscs, la col·lecció més nombrosa amb diferència. La part del fons ja informatitzada participa de la plataforma de coneixement de la biodiversitat més àmplia del món que és el portal GBIF, Global Biodiversity Information Facility; en particular, són accessibles la col·lecció de malacologia i el conjunt de col·leccions reconegut com a zologia general.

S’està concedint especial dedicació a la documentació d’espècimens tipus. Els primers resultats són visibles en forma de catàleg per als tipus de mol·luscs (publicat  en català, castellà i anglès). Diverses col·leccions que han ingressat al departament o ingressos puntuals per part d’investigadors estan nodrint de forma continuada el fons d’exemplars acreditats com a tipus. S’ha obert un espai web amb capacitats interactives de consulta de la informació dels tipus.

Un aspecte de la documentació en què s’està treballant de forma conjunta amb els altres departaments de col·leccions és la georeferenciació, és a dir, disposar d’informació de coordenades que permeti analitzar la distribució dels espècimens en l’espai. La recol·lecció actual ja preveu l’ús d’aparells per fixar amb exactitud la posició, però la immensa majoria de les col·leccions del Museu hi han ingressat en temps anteriors i només es disposa de descripcions textuals dels punts de recol·lecció. El procés de georeferenciació retrospectiva, és a dir, d’assignar coordenades a descripcions basades en topònims, és un projecte de gran envergadura que està en ple procés de desenvolupament en l’organització interna i pública del departament.

A mesura que avança el coneixement documental de les col·leccions ja ingressades s’obren possibilitats d’acció per millorar la presència dels grups zoològics mal representats en el fons del Museu.

Projectes científics

Concebre els fons de col·leccions com una infraestructura científica impulsa a dotar-la del màxim de possibilitats de consulta i ús aplicat a la recerca. Aquest és l’esperit del web Bioexplora. En primer lloc s’estàn desenvolupant eines de consulta clara i intuïtiva a les col·leccions que desemboqui en procediments de descàrrega dels resultats en diversos formats: aquest és l’objectiu de desenvolupar un projecte propi: Taxo&Map.

Un espai web creat a disposició de qui vol consultar les col·leccions del Museu d’una forma més aprofundida és WikiCollecta; els consultors experts i el públic en general troben ocasió de conèixer més sobre les col·leccions, les persones que han intervingut en la gestació del fons patrimonial científic del departament o de com s’estàn resolent els processos de georeferenciació retrospectiva.

La recerca biològica del Departament es consigna en dues línies: malacologia terrestre, la més tradicional, i biologia marina, de més recent incorporació. L’impuls a la recerca està encara supeditat a la prioritat que es dóna per aconseguir la capacitació científica de les col·leccions, un objectiu proper.

En relació amb les condicions de conservació de les mostres de col·leccions es presta especial atenció a les qualitats dels líquids conservants, a les seves capacitats per no interferir en anàlisis moleculars de les mostres; en aquest sentit s’han obert diversos experiments en marxa per conèixer l’estabilitat en el temps de les condicions de conservació que porporcionen uns o altres líquids.

Per últim, és important assenyalar la participació en els projectes de publicacions periòdiques que edita el Museu, concretament Arxius de Miscel·lània Zoològica i Animal Biodiversity and Conservation.

El servei principal a donar és la resposta ràpida i eficient a les consultes de les col·leccions custodiades, sigui de forma remota via web o presencial prèvia sol·licitud (contacte: Francesc Uribe).

En atenció al públic investigador es proporcionen serveis de custòdia aplaçada per a material sotmès encara a revisió de les publicacions científiques

Criteris d’actuació

Els criteris d’actuació d’aquest departament es conceben amb el convenciment que la projecció digital dels continguts de les col·leccions és primordial.

La reflexió sobre aquest assumpte, que es trasllada a un pla general del Museu, es pot seguir en el següent document.

Col·laboracions amb el departament d’Invertebrats no-Artròpodes

És tradició que hi hagi persones que col·laboren en els programes de treball del departament o que hi troben aquí un suport per desenvolupar projectes propis. Des del propi departament s’estan encetant vies per facilitar aquesta participació activa. Tant des de la cura directa de les col·leccions, com en la revisió de documentació (etiquetes, fitxes…) i la publicació de continguts a Internet són tres exemples d’experiències en les que la col·laboració ha estat fructífera per ambdues parts, el Museu i les persones que col·laboren.

La vinculació formal s’estableix a través de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Si la idea de col·laborar en l’activitat científica del departament us desperta interès o curiositat no dubteu a plantejar una entrevista a Francesc Uribe, responsable del departament, per explorar conjuntament les possibilitats de col·laborar.