Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Comunicació Actualitat Notícies del MuseuGènere i Museus Plans de gènere als Museus municipals

Plans de gènere als Museus municipals

28 març 2022

El 30 de novembre de 2021 va tenir lloc la Jornada Plans de Gènere als Museus.

La incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques culturals i de memòria històrica és el repte del projecte “Gènere i museus”, engegat per la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni i la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps.

Aquests plans d’acció volen integrar la perspectiva de gènere de manera transversal, des de la gestió i el funcionament, a les activitats i el relat dels tretze museus de gestió municipal de Barcelona.

Els plans d’acció de gènere en què es concreta aquest projecte no només se centren en la paritat, sinó que també integren la perspectiva de gènere de manera transversal, des de la gestió i el funcionament, a les activitats i el relat dels museus de Barcelona.

“Gènere i museus” parteix de la diagnosi realitzada dels equipaments i de la programació dels museus de gestió municipal de Barcelona, on queda palesa una “desigualtat flagrant de paritat”.

Algunes de les actuacions ja han estat executades al Museu de Ciències Naturals. Al 2018 s’engega el projecte, el 2019 es fa una diagnosi de la situació i s’elabora un pla d’acció on la dificultat més gran ha estat la manca de referents i models. En aquest pla hi ha 4 eixos i 27 accions, les quals no depenen solament del Museu, sinó que són compartides amb l’ICUB i la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, amb indicadors i pressupostos transversals. Aquest pla ofereix l’oportunitat de fer una nova lectura de les col·leccions, repensar tots els projectes en clau de gènere i l’empoderament de les persones que hi treballen. Però també és necessari de tenir i disposar d’uns bons indicadors i compartir-los, desenvolupar plans de formació adaptats a les necessitats del Museu, dissenyar protocols de seguiment, realitzar projectes en xarxa amb la resta de museus i fer campanyes de comunicació per ajudar a promoure les accions i informar a la ciutadanis.

En aquest sentit i com a exemple de les accions empeses el Museu de Ciències Naturals va produir l’exposició temporal  (In)visibles i (O)cultes, un viatge a través de l’espai i el temps per la vida de 24 dones científiques, les quals la història ha fet invisibles. En aquesta exposició hi han participat més de 100 dones, des de la seva comissària Mireia Alcaine, que treballa al museu, tècniques d’exposicions, comunicació, administració… i un llarg etcètera de dones motivades i implicades. Ara a més a més, aquesta exposició s’ofereix (descarregable) de manera gratuïta a museus i centres que la vulguin acollir per tal la puguin adaptar al seu espai.

El Museu també ofereix una mirada diferent a la seva exposició permanent amb la mostra “Una mirada LGTBI+ a Planeta Vida“, un recorregut per la diversitat sexual del món animal amb perspectiva LGTBIQA+.

Actualment s’està treballant per canviar les càpsules de vídeo de diversos mòduls expositius per tal d’incloure la perspectiva de gènere i mostrar dones científiques.

Seguiment de la jornada “Plans de Gènere als Museus”:

Més informació de la jornada en aquest enllaç.