Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Presentació

Àrea Científica Departaments científics Presentació

L’Àrea Científica del Museu

La conformen els departaments de Col·leccions, de Recerca i el Centre de Documentació, i tota  la seva activitat, és a dir, la conservació, descripció i estudi del patrimoni natural i documental  del fons. De fet tot el que es fa al Museu no tindria sentit sense l’objectiu primer i fonamental,  la responsabilitat de la custodia i preservació d’aquestes fons patrimonial.

Les col·leccions estan allotjades en magatzems i conservades i estudiades pels i per les biòlogues, i pels i per les geòlogues, que les documenten (inventariat, catalogació, informatització i publicació de bases de dades) i  faciliten el seu ús a la comunitat científica. Es valen, per fer-ho, de laboratoris, com el de  preparació, el de restauració i conservació preventiva i el laboratori tecnològic.

El Museu participa en projectes de recerca amb d’altres institucions públiques, com ara el CSIC  i les universitats, nacionals i estrangeres, alhora que desenvolupa els seus propis projectes, en  relació a les col·leccions que conserva i a objectius aplicats al territori proper.

El Centre de Documentació posa a l’abast de l’equip tècnic del Museu, i de la ciutadania, els recursos d’informació que gestiona.