Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Serveis

El NAT Les seus Laboratori de Natura Serveis

El Laboratori de Natura està situat a l’àrea científica del Museu i obert a la comunitat científica. La col·lecció és utilitzada constantment per equips d’investigadors d’arreu del món. A més, té la vocació de servir la ciutadania oferint-li informació i coneixement sobre el medi natural. Amb aquesta finalitat participa en projectes de divulgació de les ciències naturals a través dels programes públics del Museu.

Consulta científica de les col·leccions

Les col·leccions sempre han destacat pel fet de ser objecte de consulta científica activa i continuada per part d’investigadors d’arreu del món.

La consulta de col·leccions pot ser de caràcter científic o estar relacionada amb l’educació, la divulgació, actes culturals, etc.

Les consultes científiques tenen lloc a les instal·lacions del Museu i cal acordar prèviament dia i hora amb el conservador responsable.

Per fer una cerca avançada dels conservadors responsables de les col·leccions aneu a l’apartat “Què busques?

Préstec de col·leccions

El préstec cultural i el préstec científic comporten la sortida de material des del Museu a una exposició temporal o al laboratori d’un investigador.

La cessió de mostres té lloc quan l’investigador necessita practicar alguna classe d’anàlisi del Banc de Teixits del Museu. En aquest cas, el Museu valora la idoneïtat de la cessió, atès que aquestes mostres no retornen al Museu i són finites. L’investigador ha d’argumentar la necessitat d’accedir a les mostres i fer-les servir per portar a terme el seu projecte de recerca.

Per a qualsevol consulta sobre el préstec i la gestió de les col·leccions podeu contactar amb els responsables de l’àrea de col·leccions del Museu.

 Documents relacionats

Publicacions

El Museu edita publicacions dirigides a la comunitat científica i naturalista, amb l’objectiu de transmetre els últims coneixements i avenços científics, com també publicacions de divulgació sobre temes d’interès dels centres i els catàlegs de les exposicions temporals. Podeu trobar aquests darrers a la secció d’exposicions temporals.

Científiques