Saltar al contingut
Flor de arbre eucaliptus de la zona d'Austràlia del Jardí
Activitats

MCNB Activitats

Gestió de col·leccions de ciències naturals

Aquest curs va dirigit a millorar la gestió dels responsables de col·leccions en l’àmbit de les ciències naturals. És una versió actualitzada del què anualment oferia, i ofereix, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a la Universitat Claude Bernard-Lyo I. Ara, es fa per primera vegada fora del país veí.

També és un curs obert a conservadors i gestors d’altres museus i institucions amb l’objectiu d’exhibir, comentar i comparar programaris informàtics, dedicats o no, que satisfan les necessitats actuals de gestió del patrimoni natural i científic, o que les puguin satisfer en el futur.

L’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AAMCNB) pretén així iniciar el rol de “seu de serveis centrals” que el futur Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), com a museu nacional haurà d’oferir a la xarxa de museus de ciències de Catalunya.

Analitzarem diverses qüestions: les tipologies de col·leccions, les classificacions i ordenacions, la necessitat d’inventaris, la selecció de descriptors, diferents exemples de fitxers segons la disciplina, la informàtica aplicada als inventaris, la iniciació a Photoshop i la constitució d’una base de dades lligada a una base documental.

Cada participant haurà de disposar d’ordinador portàtil per poder accedir a Internet mitjançant la xarxa WIFI de la sala. A causa del límit de participants, l’organització es reserva el dret de selecció dels sol·licitants en funció de seu perfil. En una segona circular a primers d’octubre dirigida als cursetistes preseleccionats, s’indicarà, entre altres coses, el número de compte bancari on efectuar l’ingrés corresponent.

A càrrec del Dr. Abel Prieur, enginyer de recerca hors classe del CNRS, exdirector del Service de Collections de la Facultat de Geologia de la Universitat Claude Bernard-Lyo I.

Idiomes vehiculars: francès (podran formular-se directament preguntes en anglès o castellà). El seminari final es farà en català, castellà, francès i/o anglès.

Este curso va dirigido a mejorar la gestión dels responsables de colecciones en el ámbito de las ciencias naturales. Es una versión actualizada del que anualmente ofrecía, i ofrece, el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en la Universidad Claude Bernard-Lyo I. Ahora, se hace por primera vez fuera del país vecino.

También es un curso abierto a conservadores y gestores de otros museos y instituciones con el objetivo de exhibir, comentar i comparar programas informáticos, dedicados o no, que satisfacen las necesidades actuales de gestión del patrimonio natural y científico, o que puedan satisfacerlas en el futuro.

L’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (AAMCNB) pretende así iniciar el rol de “sede de servicios centrales” que el futuro Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), como museo nacional deberá ofrecer a la red de museos de ciencias de Cataluña.

Analizaremos diversas cuestiones: las tipologías de colecciones, las clasificaciones y ordenaciones, la necesidad de inventarios, la selección de descriptores, diferentes ejemplos de ficheros según la disciplina, la informática aplicada a los inventarios, la iniciación a Photoshop y la constitución de una base de datos ligada a una base documental.

Cada participante deberá disponer de ordenador portátil para poder acceder a Internet mediante la red Wi-Fi de la sala. A causa del límite de participantes, la organización se reserva el derecho de selección de los solicitantes en función de su perfil. En una segunda circular a principios de octubre dirigida a los cursillistas preseleccionados, se indicará, entre otras cosas, el número de cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso correspondiente.

A cargo del Dr. Abel Prieur, ingeniero de investigación hors classe del CNRS, exdirector del Service de Collections de la Facultad de Geología de la Universidad Claude Bernard-Lyo I.

Idiomas vehiculares:  francés (podrán formularse directamente preguntas en inglés o castellano). El seminario final se hará en catalán, castellano, francés y/o inglés.

Lloc
MCNB
Dates
Del 13 al 17 de novembre de 2017
Horari
De 9.15 a 13 h i de 14 a 17.30 h
Durada
5 dies
Adreçat a
Conservadors de museus i gestors de col·leccions, principalment a l'àmbit de les ciències naturals.
Tipus
Curs
Preu
120 €, prèvia inscripció. El seminari final és d'assistència lliure.
Curs anul·lat
Informació i reserves
Dr. Jaume Gallemí
Tel. 932562186 (Dr. Jaume Gallemí)
Observacions
25 cursetistes. El seminari final admetrà 50 assistents.

Altres activitats